Ndërtim i ulët

Për ju apo kompaninë tuaj në mënyrë cilësore kryejmë të gjitha punët nga fusha e ndërtimeve të ulëta.

Fushat e ndërtimeve të ulëta:

  • - rrugë (rrugë, rrethrotullime, shtigje për biҫikleta...)
  • - sisteme të rrjeteve komunale (kanalizim, pajisje të pastrimit, ujësjellës, tubacione gazi, linjat e telekomunikacionit...)
  • - objekte sportivo rekreative (parqe dhe fusha sporti, qendra rekreative...)
  • - rregullime të ambientit të jashtëm (parkingjeve, rregullimi i trojeve, ndriҫimit publik, parqeve, shesheve...)
  • - riparimi i ortekëve
  • - mirëmbajtja e rrugëve publike