Riparim i Ortekëve

Riparojmë ortekët dhe objektet ujoro-ekonomike. Kryerja e mureve pilote, punimeve me gur, mureve të gurit, drenazhave, mureve mbështetëse nga pragje të hekurit, barrierave të zhavorit.