Rregullime të Jashtme

Kryejmë të gjitha punët për rregullimin e ambientit përreth objekteve, rregullimin e parkingjeve, rrugëve hyrëse, trojeve:

  • gërmime
  • planifikim dhe ngjeshje  
  • ndertim të murreve të betonit, punime me gur
  • instalim të tokës për mbjellje
  • asfaltim
  • shtrim
  • vendosjen e anësoreve të trotuarit
  • ndriqim të jashtëm