Shtëpi banesore

Për ju ndërtojmë të gjitha llojet e ndërtesave të banimit:

  • Ndërtesa një-banesore/familje (shtëpi, për një familje apo më shumë familje, villa, ...)
  • Ndërtesa shumë-banesore/familje (shtëpi rreshtore, banesa, banesa të larta, ndërtesa me banesa nën përkujdesje, ...)
  • Ndërtesa banimi për qëllime të veҫanta (shtëpi për të moshuar, nxënës të shkollave të mesme, studenta, qendra të krizës, ...)

Për ju kryejmë të gjitha, nga marrja e dokumentacionit të nevojshëm deri te kryerja e të gjitha fazave të ndërtimit (caktimi gjeodezik, gërmimi i terenit, vendosja e themelit apo pllakës së themelit, ndërtimi i kateve të veҫanta me vendosje/betonim të plakave bartëse, vendosja e ҫatisë, vendosja e mobiljeve të ndërtesave, prodhimi i fasadës, rregullimi i ambientit të jashtëm). Punët i kryejmë në përputhje me planet e klientëve dhe në përputhje me të gjitha standardet dhe rregullat e ndërtimit.