Sisteme Komunale

Ndërtojmë infrastruktura komunale për sigurim të rrjedhjes dhe pastrimit të ujit të ndotur, vendosim tuba kanalizimi, rregullojmë kanalet meteore. Gjithashtu në tërësi kujdesemi për tubacionet e ujësjellësit, tubacionet e gazit dhe linjat e telekomunikacionit.